แบบฟอร์มการขอจองห้องประชุม
ระบบจองห้องประชุม
 
ตั้งแต่ ถึง
เรื่อง         
สถานที่ (เลือกได้มากกว่า 1)
ห้องประชุม1 (รองรับจำนวน 30 คน) ห้องประชุม2 (รองรับจำนวน 100 คน)
**กรุณาระบุช่วงเวลา        น.
 
ชื่อผู้จอง    เบอร์โทรศัพท์  แฟกซ์     Email
ที่อยู่          สังกัด / หน่วยงาน   
อาชีพ      
  **รายละเอียดเพิ่มเติม (กรุณาระบุเวลาและอุปกรณ์ที่ขอใช้)
   
  ** หมายเหตุ...ตอบกลับภายใน 3 วันทำการ ผ่านทางโทรศัพท์หรือ Email หากไม่ได้รับการตอบกลับภายในระยะเวลา
กรุณาติดต่อ 0-7538-6218
 
รหัสส่งข้อมูล :